1.کلیه کالاها بر اساس مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچگونه منافاتی با قوانین جاری کشور نداشته

2.مالیات بر ارزش افزوده شامل هزینه پستی بوده و از مشتری دریافت میگردد

3.در صورت خرید کالاهای غیر خوراکی مشتری میتواند ظرف مدت 7 روز کالای خریداری شده را بازگشت دهد 

4.در صورت خرید کالاهای خوراکی مشتری میتواند ظرف 24 ساعت کالای خریداری شده را بازگشت دهد

5.هزینه عودت کالا بر عد مشتری میباشد